آیا از اون‌چه که فکر می‌کنیم به پروتئین بیشتری نیاز داریم؟

آیا از اون‌چه که فکر می‌کنیم به پروتئین بیشتری نیاز داریم؟

آیا از اون‌چه که فکر می‌کنیم به پروتئین بیشتری نیاز داریم؟

توی تغذیه‌ی سالم برای تناسب اندام، ماده‌ای که مرتب اسمش رو می‌شنویم، پروتئین، پروتئین و پروتئینه. اگه می‌خواین ماهیچه بسازین، پروتئین کافی مصرف کنین. می‌خواین وزن کم کنین؟ خب، پروتئین مصرف کنین. می‌خواین وزنتون ثابت بمونه؟ پروتئین. فقط می‌خواین تمام روز روی مبل ولو باشین و کاری انجام ندین؟ خب، پس به پروتئین احتیاج پیدا می‌کنین