بیست نکته کوتاه برای مدیریت زمان بهتر

1. یک برنامه روزانه ایجاد کنین. 2. برای هر کار محدودیت زمانی قرار بدین. 3. از تقویم استفاده کنین. 4. از ابزاری برای سازمان¬دهی استفاده کنین. 5. موعد تحویل و اتمام کاری رو بدونین. 6. نه گفتن رو یاد بگیرین. 7. خوش قول باشین

بیست نکته کوتاه برای مدیریت زمان بهتر 
1.    یک برنامه روزانه ایجاد کنین. 
2.    برای هر کار محدودیت زمانی قرار بدین. 
3.    از تقویم استفاده کنین. 
4.    از ابزاری برای سازمان¬دهی استفاده کنین. 
5.    موعد تحویل و اتمام کاری رو بدونین. 
6.    نه گفتن رو یاد بگیرین. 
7.    خوش قول باشین