چرا آرزو میکنیم؟

چرا آرزو میکنیم؟

ما همه میتونیم تو زندگی یه هدف مشخص داشته باشیم و به همه نشون بدیم که میتونیم به اون هدف دست پیدا کنیم.