بازی و تمرین برای نوزاد 6 تا 9 ماهگی چطور به کودک چهار دست و پا رفتن را یاد بدهیم.

این تمرین باعث بالا رفتن مهارت های کنترلی و حسی کودک تون شده و به ایجاد هماهنگی و تعادل در کودک هم کمک می کنه. این سومین برنامه برای چهار دست و پا رفتن کودکه. بهتره همیشه از یه سطح نرم که لیز نباشه استفاده کنید.

بازی و تمرین برای نوزاد 6 تا 9 ماهگی  چطور به کودک چهار دست و پا رفتن را یاد بدهیم.
این تمرین باعث بالا رفتن مهارت های کنترلی و حسی کودک تون شده و به  ایجاد هماهنگی و تعادل در کودک هم کمک می کنه.
این سومین برنامه برای چهار دست و پا رفتن کودکه.
بهتره همیشه از یه سطح نرم که لیز نباشه استفاده کنید.