اگه صبحانه نخورید، چه اتفاقی می افته؟

اگه پاسختون مثبته باید بدونید که این تقسیم بندی مربوط به داستان ها نیست . در واقع با توجه به بسیاری از گفته ها و حتی قبل از این که علم, تا این حد پیشرفت کنه،اجداد ما دانش زیادی درباره ی سلامتی داشتن و این حرف کاملا منطقیه, چون اطلاعات اجداد ما در این باره, حتی بسیار کامل تر بوده.

اگه صبحانه نخورید، چه اتفاقی می افته؟
اگه پاسختون مثبته باید بدونید که این تقسیم بندی مربوط به داستان ها نیست . در واقع با توجه به بسیاری از گفته ها و حتی قبل از این که علم, تا این حد پیشرفت کنه،اجداد ما دانش زیادی درباره ی سلامتی داشتن و این حرف کاملا منطقیه, چون اطلاعات اجداد ما در این باره, حتی بسیار کامل تر بوده.