بیوگرافی مار کی اش

بیوگرافی مار کی اش (کار آفرین)

بیوگرافی مار کی اش

ماری کی اش نمونه ی بارز زنی موفق در کسب و کار به شمار میرود,زندگی سخت و تلاش بی پایان او الهاکم بخش بسیاری از زنان و مردان بوده و هست, در اینجا با زندگینامه ی او آشنا میشوید.