انگیزه- وقت تغییر است

تمامِ افرادِ معروفی که دربارشون میشنوین در واقع فرقی با شما ندارن. 70 درصدِ میلیاردهای دنیا، خودساخته هستن.

انگیزه- وقت تغییر است

بارها این جمله را شنیدید که تمام کاری که باید برای موفقیت بکنید این استکه به آن  فکر کنید، به خود ایمان داشته باشید و در نهایت به آرزوهایتان می­رسید, اما این جمله اصلا صحیح نیست. تنها با فکر کردن به جایی نمیرسید بلکه باید اقدام هم بکنید. این ویدیو راه انجام تغییرات به ظاهر مشکل را به شما نشان میدهد.