مهرگان

مهرگان

مهرگان

مهرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشن‌های ایران است که در مهر روز از ماه مهر برگزار می‌شود. «مهرگان» پس از نوروز بزرگترین جشن ایرانیان باستان بوده‌است.
این جشن در جوامع ایرانی خارج از ایران نیز به گستردگی برگزار می‌شود.