جشن چله تابستان

نیایش را دو زانو بر زمین بنهاد به سوی قله ها دستان زهم بگشاد برا ای آفتاب ای توشه امید

بیوگرافی جشن چله تابستان

نیایش را دو زانو بر زمین بنهاد به سوی قله ها دستان زهم بگشاد برا ای آفتاب ای توشه امید