چطور سیگار را ترک کنیم؟

چرا ترک سیگار مشکل است؟ افراد سیگاری اگر کمی به خود توجه کنند در می یابند که چه کار مسخره و بیهوده ای را انجام می دهند. آنها هنگامی که سیگار می کشند آرزوی این را دارند که ای کاش هیچ موقع سیگاری نبودند و زمانی هم که سیگار نمی کشند آرزوی...

چطور سیگار را ترک کنیم؟

چرا ترک سیگار مشکل است؟ افراد سیگاری اگر کمی به خود توجه کنند در می یابند که چه کار مسخره و بیهوده ای را انجام می دهند. آنها هنگامی که سیگار می کشند آرزوی این را دارند که ای کاش هیچ موقع سیگاری نبودند و زمانی هم که سیگار نمی کشند آرزوی کشیدن یک نخ سیگار را دارند.! امروزه افراد جامعه با فرد سیگاری  مانند یک انسان طرد شده برخورد می کنند و دیگران که انسان هایی عاقل و با هوش هستند به فردی که سیگار می کشد به دیده حقارت می نگرند. واقعا چه چیزی نصیب فرد سیگاری می شود؟مسلما هیچ! اما چطور سیگار را ترک کنیم؟