آموزه‌های بچه‌داری با دنیل

مسئله ی وابستگی به پدر و مادر, باعث می‌شود که پدر و  مادرها فکر کنند که فقط یک راه برای ایجاد یک رابطه ی خوب با فرزندشان وجود دارد که شامل خوابیدن در کنار بچه, بغل کردن دائمی او.

مسئله ی وابستگی به پدر و مادر, باعث می‌شود که پدر و  مادرها فکر کنند که فقط یک راه برای ایجاد یک رابطه ی خوب با فرزندشان وجود دارد که شامل خوابیدن در کنار بچه, بغل کردن دائمی او یا از سینه بک بچه شیر دادن است. این کارها تنها باعث بدتر شدن اوضاع میشوند. در اینجا به شما نکاتی مفید برای رفع این مشکل را آموزش میدهیم.