باور کنید یا نه همه چیز به شما بستگی دارد!

هر دقیقه ای که میگذرد، شانس دیگری است برای اینکه همه چیز را عوض کنید. هیچوقت پیش بینی که باعث توانمندسازی شما نمی شود را باور نکنید. در طول زندگی چندبار پیش آمده است که آینده­ خود را پیش بینی کنید؟ اگر پیش بینی هایی که...

باور کنید یا نه همه چیز به شما بستگی دارد!

هر دقیقه ای که میگذرد، شانس دیگری است برای اینکه همه چیز را عوض کنید. هیچوقت پیش بینی که باعث توانمندسازی شما نمی شود را باور نکنید. در طول زندگی چندبار پیش آمده است که آینده­ خود را پیش بینی کنید؟ اگر پیش بینی هایی که باعث توانمندسازی شما  نمی شوند را باور کنید، از صفحه روزگار محو خواهید شد، خواهید مرد و یا از نظر فیزیکی می میرید، روح شما خواهد مرد و شما قط مثل یک جنازه متحرک خواهید شد، مگر اینکه...