بیوگرافی سهراب سپری

روزگارم بدنیست تکه نانی دارم | چرا گرفته دلت مثل آنکه تنهایی

بیوگرافی سهراب سپری

روزگارم بدنیست تکه نانی دارم  |  چرا گرفته دلت مثل آنکه تنهایی
چقدر هم تنها ، و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دچار  آبی دریای بیکران باشد
دچار یعنی عاشق حرفها دارم با تو ای مرغی که می خوانی