چگونه اعتماد به نفس پایین موجب عصبانیت میشود

چگونه اعتماد به نفس پایین موجب عصبانیت میشود

در این ویدئو به رابطه بین اعتماد به نفس با خشم و عصبانیت میپردازیم.