هرگز تسلیم نشوید!

هرگز تسلیم نشوید!

بیستر مردم موفق نیستند چون آماده تسلیم شدن هستن! ذهنشون طوریه که بیشتر آمادگی تسلیم شدن رو دارن تا موفق شدن!