عوض کردن زندگی سخت است

دست از منتظر بودن برای رویاتون بردارید. به سمت رویاتون بدوید. چون لحظه‌ای که دست از دویدن بردارید، لحظه‌ای که دست از مبارزه بردارید، اون روز، روزیه که شکست می‌خورید.

عوض کردن زندگی سخت است

دست از منتظر بودن برای رویاتون بردارید. به سمت رویاتون بدوید. چون لحظه‌ای که دست از دویدن بردارید، لحظه‌ای که دست از مبارزه بردارید، اون روز، روزیه که شکست می‌خورید. این ویدیو به شما انگیزه ی ایجاد تغییر در سبک زندگیتون رو میبخشه.